Historie, Foto og Arkiv:
 


 

Siden indeholder:

Arkiv:

Historie:

Aunslev vandværk er stiftet 16/9 1936. Der var 34 forbruger ved start af vandværket.

Vandværket, er opført som et andelsselskab og fungerer som sådan i dag.

Vandværkets første bestyrelse bestod af følgende 

Formand:           P. Th. Rasmussen, Sognefoged         

Næstformand:   M. Bertelsen,   Tømrermester        

Sekretær:           S.  Killian,   Malermester                 

Kasserer:           M. Hansen   Skomagermester          

Medlem:             K. P. Knudsen Handelsgartner

Vandværket fik sin vandforsyning fra en boring der var 19 meter dyb. Boringen var placeret i  et pumpehus.  Den første grundvandspumpe var en stempelpumpe med en ydeevne på 10m3 pr time.

Vandet blev trykket igennem en hydrofoer, men det blev hverken filtreret eller iltet .

Hovedledningsnettet som fordeler vandet i byen var stålmufferør med støbte samlinger.

Allerede 9/2 1937 var der 53 forbruger.

Forbrugerne havde dengang fået at vide at når udgifterne var betalt for etablering af vandværket og ledningsnet, kunne de få vandet næsten gratis .På den måde fungerede det på i mange år indtil forbrugerne manglede vand, og er der noget der kan få forbrugerne hidset op, er det når de mangler vand. Det var mange gange om sommeren, der ikke var vand nok til forbrugerne og nogle fik ingen vand. Der var jævnligt lukket for vandet for der var kun en rentvandsbeholder som havde et rumindhold på 30m3 det var omkring1971-72-73.hvor der var mange problemer med forsyningen.

De gamle hydroforer udskiftes med nye Frekvensomformer fra Danfoss,
der fungerede lige frem til det nye vandværk i 1997.

Sådan så det ud indvendigt dengang i 1974

Det hele var meget forsømt efterhånden, for der var ikke blevet vedligeholdt i mange år. Den
daværende bestyrelse blev udskiftet,  prisen på vand blev sat op med 50%,  for der var ingen 
formue  at tage af, der blev også optaget  lån for at kunne lave det nødvendige.

Der blev lavet en rentvandsbeholder, som har et rumindhold på 125m3 svarende til et døgns forbrug,

Den bestyrelse der er i dag er fra henholdsvis 1976-78-90-93-97.

Vandværket har i dag p.t. 320  forbruger

 Hvad der er sket omkring vandværket de sidste 25-30 år. 1974 kom der ny  styring på pumperne

VLT styring fra Danfoss det fungerde indtil 1997.

Vandværket har to boringer som er lavet 1977 og 1987  de har en dybde på henholdsvis  36 og
37 meter. Over grundvandsmagsinet er der et lerdække på 20-30  meter. Der vil næppe opstå
problemer med nitrat forurening fra landbruget, mens nogle pesticider og opløsningsmidler kan
trænge igennem.

Arealanvendelsen har betydning for risikoen for forurening af grundvandet, generelt kan det
siges at forureningsrisikoen er mindst fra naturområder skove ,enge og moser.

Vandværket kan behandle 22 m3 vand pr time, forbruget er ca. 5m3 pr. time

Der er 300 meter råvandsledning og ca. 32 km forsyningsledning. Der er gennem årene
udskiftet vandledninger, og det bliver der stadig. Der er 3 udgange fra værket Nederby, Overby
og Åløkke

Der er monteret 30 spærreventiler på ledningsnettet så der kan lukkes af i sektioner, så er der
ikke så mange der bliver berørt, hvis der sker brud på nettet. Så er det nemmere at finde en lækage.

1987 fik alle forbruger monteret vandmåler,  og før den tid var det højeste udpumpning pr. år 123.000m3.

De seneste år har det været på ca.  42.500m3.

 

Her situationsfoto fra nedbrydningen og opførelsen af det nye vandværk i 1997

1997 blev der bygget et nyt vandværk til 1,2 mil.. kr. som indeholder al  den teknik som var til
stede på det tidspunkt ,og der sker stadig fornyelser på det tekniske .

Vandværket  er ringforbundet med Bovense Strand Vandværk, så vi kan forsyne hinanden med vand,
hvis noget skulle svigte. I  2001 blev ledningsnettet digitaliseret. Bestyrelsens hovedformål, er at
holde vandværk og forsyningsledninger samt den side op på en god teknisk stand, så der til stadighed 
vil kunne levere en god kvalitet vand i den mængde, der er behov for.

 

Klar til indvielsen.

 

Nyt look foran Vandværket.

 

Her posten i sit "gamle" element, i haven ved
Ester og Herman Weile, Bystævnet 6, lige inden de rejste fra deres hus gennem mange år.
Den skulle så i sin tid være flyttet fra Bystævnet 19.

Aunslev Vandværk siger tak til

Ester og Herman Weile

 

Sådan ser posten ud efter renoveringen.
   

 


Vandværket i dag med foto - klik HER

 

Vi efterlyser stadig gamle foto omkring vandværket.

Til Toppen